Logo Logo

Kurzy a semináře pro DVPP

Akreditované akce v rámci DVPP pořádané Evropským centrem jazykových zkoušek pokrývají tři hlavní oblasti:

  • akreditované přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušky z metodiky určené vyučujícím jazyků, kteří potřebují formální potvrzení o prohloubení své kvalifikace s mezinárodní platností,
  • akreditované kurzy pro vyučující, kteří připravují své studenty k mezinárodním jazykovým zkouškám,
  • kurzy odborného rozvoje pedagogických pracovníků v obecně znalostních, metodických a didaktických oblastech, včetně Cambridge CELTA.

 

Přehled kurzů

Akreditované přípravné kurzy ke zkouškám TKT (TKT: CLIL)

Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Hodinová dotace Číslo jednací

Jazykové učení a vyučování

Pozn.: Příprava k TKT: Module 1

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 20 2405/2014-1-60  

Plánování vyučovací hodiny a materiály pro jazykové vyučování

Pozn.: Příprava k TKT: Module 2

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 8 2405/2014-1-60  

Organizace procesu učení a vyučování

Pozn.: Příprava k TKT: Module 3

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 8 2405/2014-1-60  

CLIL - kurz metodiky pro vyučující ZŠ a SŠ

Pozn.: Příprava k TKT: CLIL

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 30 17971/2014-1-490  

Tyto kurzy jsou určeny pro nové i stávající učitele anglického jazyka a vedou ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge English – TKT. Kurz umožní posluchačům získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

Požadavky pro přijetí: jazyková úroveň min. B1

Jazykové učení a vyučování
Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Module 1

Časová dotace: 20 vyučovacích hodin

Hlavním cílem je dosáhnout dostatečné znalosti jazyka a jeho funkcí, dovedností, které musí studenti rozvíjet proto, aby se postupně stali samostatnými uživateli jazyka, a celé škály metod, s jejichž pomocí je žádoucí se studenty pracovat. Tento cíl v sobě zahrnuje i podmínku podrobně porozumět procesu učení se cizímu jazyku a studentům, jejich potřebám, převažujícímu učebnímu stylu a motivačním činitelům.

 

Plánování vyučovacích hodin a materiály pro jazykové vyučování
Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Modul 2

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Půjde především o vytýčení si cíle a rozplánování jednotlivých kroků ve výuce tak, aby tyto byly dostatečně propojeny. Dalším cílem bude maximální využití učebnice a veškerých dostupných zdrojů a pomůcek k rozvoji jazykové kompetence studentů a sebezdokonalování jejich učitelů.

 

Organizace procesu učení a vyučování
Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Module 3

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Obsah kurzu je zaměřen na efektivní organizaci vyučovací hodiny, používání vhodného jazyka a interakce, dodržování disciplíny a poskytování zpětné vazby.

 

CLIL -­ kurz metodiky pro vyučující ZŠ a SŠ

Požadavky pro přijetí: jazyková úroveň min. B1

Časová dotace: 30 vyučovacích hodin

Cílem tohoto kurzu je výrazný posun ve vzdělávání učitelů, který jim umožní získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na výuku jiného školního předmětu v angličtině. Účastníci kurzu poznají základní principy, aktivity a zdroje, budou vědět, za jakých podmínek je toto vyučování pro žáky přínosné, jak vybrat a adaptovat vhodné materiály, jak naplánovat hodiny, poskytovat žákům dostatečnou podporu, zpětnou vazbu i jak žáky hodnotit tak, aby dosáhli maximálního rozvoje kognitivních dovedností také v cizím jazyce. Tento kurz je také přípravou k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge ESOL – TKT: CLIL (Teacher Knowledge Test: CLIL).

 

Termíny a registrace

Akreditované kurzy pro přípravu ke zkouškám Cambridge English

Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Hodinová dotace Číslo jednací

Zkoušky Cambridge English: Young Learners – Starters

(Vedení přípravných kurzů ke zkouškám)

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
angličtina kurz 8 38363/2014-1-925  

Zkoušky Cambridge English: Young Learners – Movers

(Vedení přípravných kurzů ke zkouškám)

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
angličtina kurz 8 38363/2014-1-925  

Zkoušky Cambridge English: Young Learners – Flyers

(Vedení přípravných kurzů ke zkouškám)

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
angličtina kurz 8 38363/2014-1-925  

Požadavky pro přijetí: jazyková úroveň min. B1

Cílem akreditovaných kurzů je, aby účastníci získali přesný obraz požadavků, které musí žáci zvládnout, aby mohli úspěšně vykonat zkoušku YLE – STARTERS; MOVERS; FLYERS a věděli, jaké je přesné zařazení této zkoušky v celém systému zkoušek Cambridge English. Dále se naučí pracovat s výukovými materiály určenými pro přípravu ke zkouškám, navrhovat a plánovat kurzy pro žáky a rozvíjet všechny nezbytné dovednosti, které žáci k úspěšnému vykonání zkoušky potřebují. Důraz bude kladen na praktické osvojení si způsobu práce s žáky.

 

 

 

Termíny a registrace

Akreditované kurzy odborného rozvoje

Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Hodinová dotace Číslo jednací

CELTA - Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

Více informací o CELTA zde.

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
angličtina kurz 160 30157/2014-1-713  
CEFR – praktická implementace pro vyučující cizích jazyků učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
cizí jazyky (jiné) cyklus seminářů 25 38363/2014-1-925  

CEFR – praktická implementace pro vyučující cizích jazyků

Požadavky pro přijetí: jazyková úroveň min. B1

Vzdělávání je voleno formou „cyklus seminářů", kdy každý posluchač projde nejprve první společnou obecnou částí semináře a poté si vybere druhou část semináře, která je rozdělena dle jazyků – se zaměřením na anglický jazyk nebo německý jazyk. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu, tj. obou seminářů.
Vzdělávací cíl: 1. seminář 
Hlavním cílem semináře je, aby se účastníci podrobně seznámili s deskriptory popisujícími jednotlivé úrovně CEFR do té míry, že budou schopni je aplikovat ve své pedagogické praxi při rozřazování studentů do skupin, přímém i nepřímém vyučování, formativním i sumativním hodnocení, posuzování jejich úrovně dle standardizovaných měřítek, a uměli studentům různých věkových kategorií pomoci zvolit vhodné cíle a nacházet způsoby, jak jich dosáhnout. Měli by tudíž umět posoudit úroveň svých studentů a připravovat výukový a testový materiál, který bude studenty na dané úrovni správně rozvíjet.
Vzdělávací cíl: 2. seminář
Předpokladem je, že se posluchači podrobně seznámili s deskriptory popisujícími jednotlivé úrovně CEFR v 1. semináři a nyní se je naučí aplikovat ve své pedagogické praxi při rozřazování studentů do skupin, přímém i nepřímém vyučování, formativním i sumativním hodnocení, posuzování jejich úrovně dle standardizovaných měřítek. Budou umět studentům různých věkových kategorií pomoci zvolit vhodné cíle a nacházet způsoby, jak jich dosáhnout. Naučí se posoudit úroveň svých studentů a připravovat výukový a testový materiál, který bude studenty na dané úrovni správně rozvíjet.

 

 

Termíny a registrace

Scrollovat nahoru