Logo Logo

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Absolvováním tohoto akreditovaného programu získá posluchač kvalifikaci učitele cizího jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (společně s dokladem o vykonání jazykové zkoušky minimálně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).  

Výtah z registru MŠMT

 

Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Hodinová dotace Číslo jednací
Doplňující didaktické studium anglického jazyka učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 64 17971/2014-1-490  

 

Způsob přihlašování 

  • registrace posluchače do kurzu 
  • správně vyplněná a podaná závazná přihláška do kurzu s přílohami
  • řádná a včasná úhrada poplatku.

Požadavky pro přijetí

  • ukončené magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
  • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
  • doložení jazykové úrovně  (kopie dokladu o složení jazykové zkoušky na úrovni min. B2 nebo složení vstupního testu k ověření jazykové úrovně B2). 

Harmonogram

Studium zahrnuje 60 vyuč. hodin prezenční výuky. Program je rozdělen do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 vyuč. hodiny. Vzdělávací kurz bude zakončen závěrečným kolokviem s časovou dotací 4 vyuč. hodiny.

Anotace

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Posluchači si budou během studia vést své portfolio v anglickém jazyce, které bude obsahovat – např. praktické domácí úkoly a reflexi ze své pedagogické práce. Výuka proběhne v anglickém jazyce.

Způsob ukončení

Zkouška proběhne v anglickém jazyce formou kolokvia nad danou problematikou a prezentací portfolia posluchače.

Doklad o absolvování

Posluchač, který absolvuje vzdělávání (min. 75% účasti na vzdělávání) a prokáže nabytí předepsaných dovedností, obdrží Osvědčení o absolvování programu v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přehled tematických bloků (dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka; č.j. MSMT- 42452/2013)

1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.

2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.

3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

6. Výuka mluvení pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

9. Fonetika a výslovnost.

10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě.

11. Využití ICT ve výuce.

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu

13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků.

14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších.

15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.

 

Nemáte pedagogické vzdělání?

Nabídka kvalifikačního balíčku

Ve spolupráci s CŽV Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity nabízíme kvalifikační balíček pro neaprobované vyučující anglického jazyka.

Studium v oblasti pedagogických věd + Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Účastníci mohou absolvovat studijní kombinaci souběžně a mohou tak získat danou pedagogickou kvalifikaci a aprobaci pro anglický jazyk. Účastníci předkládají k přihlášce kvalifikačního programu Doplňující didaktické studium AJ potvrzení o studiu v programu Studium v oblasti pedagogických věd.

Informace o Studiu v oblasti pedagogických věd

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Jedná se o studium v oblasti pedagogických věd, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a učitele střední školy ve smyslu § 8 a § 9 novely zákona č. 563/2004 Sb., účinné k 1. 9. 2012 o pedagogických pracovnících. Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy.

Informace a pokyny k registraci naleznete na webových stránkách CŽV PF JU: http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/czv-dvpp-pedagogika.php

 

Máte dotaz ke kvalifikaci?

MŠMTzřídilo informační linku pro dotazy pedagogů ohledně jejich kvalifikace. Více na stránkách MŠMT (odkaz zde).

 

 

Přehled termínů a cen

 

 

Scrollovat nahoru